...

จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
        วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน และ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ สาขาเชียงแสน จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ สาขาเชียงแสน และ โบราณสถานวัดป่าสัก ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease ๒๐๑๙) COVID-๑๙
 
        ในการนี้ได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน และสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดต่อราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 915 ครั้ง)